ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“ / COOKIES POLICY

 

За да работи интернет страницата www.moma-restaurant.com (Сайта) според заложената функционалност и да бъде възможно най-лесна за използване и да подобри качеството на предлаганите услуги, „Триколоре.“ ООД използва „бисквитки“. Това е стандартна практика, използвана масово в почти всички сайтове по света. Настоящият документ обяснява как ние правим това.

Какво представляват „бисквитките“?

„Бисквитките” са малки файлове, запазвани от Вашия браузер на Вашето устройство. Те позволяват да се идентифицира устройството на потребителя и да се постигне правилното поведение на дадена уеб страница, съобразно неговите индивидуални предпочитания. По този начин се подобрява функционалността на Сайта. „Бисквитките“ обикновено съдържат името на Сайта, времето за съхранение на крайното устройство и уникален номер.

Как използваме „бисквитки“? 

„Бисквитките” се използват, за да се адаптира съдържанието на Сайта към предпочитанията на потребителя и за да се оптимизира използването на Сайта. Те се използват и за да се създаде анонимна статистика (относно поведението на потребителя в Сайта) с цел подобряване структурата, дизайна, облика и съдържанието на Сайта.

Ние използваме бисквитки за:

  • събиране на информация за движението по уебсайта на Ползвателите на уебсайта и на клиентите на предлаганите от дружеството финансови услуги (Клиентите);
  • гарантиране на сигурността на Ползвателите и Клиентите на Сайта;
  • съхраняване на информацията за достъпа до Сайта;
  • временно съхранение на данни, въведени в калкулаторите, инструментите, илюстрациите и демонстрациите, предлагани от дружеството на уебсайта;
  • съхраняване на информация за маркетинговите и продуктови предпочитания на Ползвателите, което позволява да се подобри таргетингът;
  • съхраняване на информация за престоя на Ползвателите на уебсайта;

 

Какви видове бисквитки използваме?

Абсолютно необходими

Тези „бисквитки“ са необходими, за да функционира Сайта и не могат да бъдат изключени от нашите системи. Обикновено те се задават само в отговор на действията, направени от вас, които представляват заявка за услуги, примерно задаване на вашите предпочитания за поверителност, влизане в системата или попълване на формуляри. Можете да настроите браузъра си да блокира или да ви предупреждава за тези „бисквитки“, но някои части от страницата ни няма да работят. Тези „бисквитки“ не съхраняват никаква лична информация.

„Бисквитки“ за повишаване на ефективността

Тези „бисквитки“ ни позволяват да отчитаме посещенията и източниците на трафик, за да можем да измерим и подобрим ефективността на Сайта. Те ни помагат да знаем кои страници са най-популярни и кои най-малко популярни, и да разберем как посетителите се движат в Сайта. Цялата информация, която тези бисквитки събират, се агрегира и следователно е анонимна. Ако не разрешите тези „бисквитки“, няма да знаем кога сте посетили Сайта и няма да можем да наблюдаваме ефективността му.

Функционални „бисквитки“

Тези „бисквитки“ позволяват на Сайта да предоставя подобрена функционалност и персонализация. Те могат да бъдат зададени от нас или от трети страни, чиито услуги сме добавили към нашите страници. Ако не разрешите тези „бисквитки“, някои или всички тези услуги може да не функционират правилно.

Ние може да разрешаваме използването и на „бисквитки” на трети лица (“third-party cookies”). Такива са бисквитки свързани със софтуерни продукти, записващи анонимни статистически данни за потребителя (Google Analytics, Facebook, и други).

Алтернативно, „бисквитки“ на трети лица могат да бъдат свързани със „социални“ бутони и приставки, които позволяват споделянето на страници и взаимодействието със социални мрежи. За да работят тези инструменти, социалните мрежи (като например Facebook, Twitter, Instagram и други) могат да записват „бисквитки“ посредством Сайта, които да взаимодействат с анонимния профил на потребителя в дадена мрежа или да добавят данни към събираната информация по начин и с цели, описани в съответните им политики и интернет страници.

Ние нямаме достъп или контрол над „бисквитки“, които са използвани и предоставени от трети страни. Настоящата Политика не се отнася до начина, по който дадена трета страна събира и третира такава информация. Добре е да се запознаете със съответните политики на въпросните трети страни, за да сте наясно с техните практики и поведение.

Личните данни, ако има такива, които са събрани от „бисквитките”, могат да бъдат използвани единствено за осъществяването на конкретни функции в Сайта, свързани със самия потребител.

Използвани бисквитки:

_gat
_gid
_ga

Използват се с цел проследяване на действията на потребителите от Google Analytics.

fr

Използват се от Facebook.com като трета страна за да предложат на потребители релевантна услуга или продукт.

 

Промяна на настройките на „Бисквитките“

Повечето сайтове автоматично приемат „бисквитки”, но ако не желаете да ги приемате, можете да конфигурирате браузера си да ги отхвърли.

Повечето уеб браузъри позволяват контрол на „бисквитките“ посредством настройките на самия браузър. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню „Опции“ или „Предпочитания“ (Options, Settings, Preferences). Бихте могли да изтриете всички „бисквитки“, които вече са запазени на Вашия компютър, както и да настроите повечето браузъри изцяло да ги блокират.

Като алтернатива може да се използва външен ресурс, намиращ се на www.allaboutcookies.org/manage-cookies, който може да даде специфична информация относно бисквитките и как да бъдат управлявани съгласно предпочитанията на Ползвателя.

Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят. За съжаление в повечето случаи няма универсална опция за забраняване на „бисквитки“ без това да ограничи функционалността, които те добавят към съответния сайт. За да разберете повече за „бисквитките“ – включително как да ги контролирате – можете да посетите https://cookiepedia.co.uk/ (информацията е на англ.).

Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта.

 

COOKIES POLICY

 

In order to make www.moma-restaurant.com (the Website) work in accordance with the set functionality and to make it as easy to be used as possible, as well as to improve the quality of the provided services, Trikolore OOD uses cookies. This is a standard practice, which is extensively used in almost all the websites around the world. This document explains how we do this.

What are ‘the cookies’?

‘Cookies’ are small files saved by the browser of your device. They allow the identification of the user’s device and the achievement of the regular behaviour of a given website in accordance with his/her individual preferences. This is how the functionality of the Website improves. ‘Cookies’ usually contain the name of the Website, the time of storing on the end device, and a unique number.

How do we use ‘cookies’?

‘Cookies’ are used to adapt the contents of the Website to the user’s preferences and to optimize the use of the Website. They are also used for the creation of an anonymous statistics (regarding the user’s behaviour in the Website), so as to improve the structure, the design, the looks, and the contents of the Website.

We use cookies for:

collecting information about the activity connected to the website of the User’s of the website and of the customers of the financial services provided by the company (the Customers)

guaranteeing the Website Users’ and Customers’ safety;

storing information about the access to the Website;

temporary storage of data entered in the calculators, the instruments, the illustrations, and the demonstrations offered by the company of the website;

storage of the data for the Users’ marketing and product preferences, which allows the improvement of the targeting;

storage of information about the stay of the Website Users;

 

What kind of cookies do we use?

Absolutely necessary

These ‘cookies’ are necessary for the functionality of the Website and cannot be turned off from our systems. Usually, they appear only as a response to the activities you do, which are an application for services, like, for example, setting your confidentiality preferences, logging on into the system, or filling in forms. You can set your browser to block or warn you about these ‘cookies’; however, some parts of our website will not work. These ‘cookies’ do not save any personal information.

‘Cookies’ for increasing the efficiency

These ‘cookies’ allow us to report your visits and the traffic sources so that we can measure and improve the efficiency of the Website. They help us to know which pages are most popular and which are least popular, and to understand how the visitors move within the Website. The whole information these cookies collect is aggregated, and, consequently, it is anonymous. If you do not allow these ‘cookies’, we will not know when you have visited our Website and will not be able to observe its efficiency.

Functional ‘cookies’

These ‘cookies’ allow the Website to provide an improved functionality and personalization. They can be set by us or by third parties whose services we have added to our webpages. If you do not allow these ‘cookies’, some or all of these services may not function regularly.

 

We can allow the use of ‘cookies’ of third parties (‘third-party cookies’). Such cookies are connected with software products recording anonymous data about the user (Google Analytics, Facebook, etc.).

Alternatively, third-party cookies can be connected to the ‘social’ buttons and attachments, which allow the share of pages and the interaction with the social networks.   In order to make these tools work, social networks (like, for example, Facebook, Twitter, Instagram, etc.) can record ‘cookies’ via the Website by interacting with the anonymous profile of the user in a given network, or by adding data to the collected information in a way and for the purposes specified in their respective policies and webpages.

 

We do not have any access or control over the cookies, used or provided by third parties. This Policy does not refer to the way in which a third party collects or treats such information. It would be good to be familiarized with the respective policies of the above-mentioned third parties in order to be aware of their practices and behaviour.

The personal data, in case that there is such, and which is collected by ‘the cookies’, can be used only for the execution of particular functions in the Website, connected to the user him/herself.

Used cookies:

 

_gat

_gid

_ga

 

They are used to follow the activities of the users from Google Analytics.

 

fr

They are used by Facebook.com as a third party, in order to offer their users a relevant service or product.

Change of the ‘Cookies’ settings.

Most websites automatically accept cookies, but if you do not want to accept them, you can configure your browser to reject them.

Most web browsers allow control on the ‘cookies’ through the settings of the browser itself. Usually, you can find these settings in the ‘Options’ menu or in ‘Preferences’ (Options, Settings, Preferences). You can delete all the ‘cookies’ which have already been saved on your computer, or you can set most browsers to completely block them.

Alternatively, you can use an external resource located on www.allaboutcookies.org/manage-cookies, which can give specific information about cookies and how they can be managed according to the preferences of the Users.

However, if you do that, it may be necessary to set some parameters manually each time you visit this website, and, additionally, it is possible that some of the services and functions do not work. Unfortunately, in most cases there is no universal option to ban ‘cookies’ without limiting the functionality they add to the respective website. To learn more about ‘cookies’ – including how you can control them – you can visit https://cookiepedia.co.uk/ (the information is in English language).

 

Please, note that blocking cookies will reflect the way in which the website works, and this may lead to a disturbed functionality of the website.