Moma Restaurant

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ОБРАБОТВАНИ В ДЕЙНОСТТА НА РЕСТОРАНТ „МОМА“

Ние от Ресторант МОМА зачитаме неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантираме в максимална степен защитата на личните им данни.

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“) има за цел да разясни какви данни събираме за Вас, как и защо ги обработваме. Тя е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни, вкл. но не само при съблюдаване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на данните („Регламентът“).

Моля, прочетете внимателно тази Политика за поверителност преди да използвате сайта www.moma-restaurant.com (Сайта) или която и да е от неговите функционалности, както и преди да използвате предоставяните от нас услуги. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте.

Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата Политика за поверитeлност, моля да се свържете с нас на и-мейл адрес: moma_restaurant@mail.bg.

 I. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни?

„Триколоре“ ООД (наричано по долу „Триколоре”, „ние”) е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 202917124, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност и което оперира дейността на Ресторант „МОМА“. „Триколоре“ ООД е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни и Регламента. Можете да се свържете с нас, на който и да е от следните координати:

Адрес на управление: гр. София, бул. Джеймс Баучър 76 А,партер

Телефон за връзка: 0885 62 20 20

И-мейл за връзка: moma_restaurant@mail.bg

II. Категории лични данни, които обработваме:

 • Идентификационни данни – име и фамилия, ЕГН (само и единствено ако поискате издаването на фактура на Ваше име като физическо лице);
 • Данни за контакт – и-мейл, телефонен номер;
 • Статистически данни – IP адрес; посетени страници; идентификатори, съхранени в „бисквитки“ локално при потребителя на Сайта, информация за браузъра/информационната система.
 • Финансова информация (само и единствено ако сте поискали издаването на фактура на Ваше име като физическо лице) – банкова сметка, регистрация по ДДС и др. изискуеми от действащото счетоводно или данъчно закънодателство.
 • Данни за законен представител или пълномощник на ЮЛ – посочените по-горе данни може да се събират и за представителите на ЮЛ, ако услугите са предоставени на ЮЛ и/или ако се изиска издаване на фактура на ЮЛ.
 • Резервационни данни: данни от резервацията – ден и час на посещението в Ресторант МОМА, брой лица.
 • Физически изображения

III. Канали през които се събира информация и лични данни/Източник на личните данни:

 1. Предоставянето на личните Ви данни става напълно доброволно от Вас, чрез:
 • Формата за Онлайн резервации на Сайта;
 • Формата за контакт на Сайта;
 • При осъществяване на контакт с нас на посочения на Сайта телефон;
 • Вписване на данни в Книгата за похвали и оплаквания, разположена на място в Ресторант Мома;

! Ние не изискваме вписване на лични данни в Книгата за похвали и оплаквания. Може да се представите само с първо име или с псевдоним или въобще да не посочвате индивидуализираща информация. В случай, че предоставите лични данни, Вие ни давате съгласие за тяхното обработване за целите на анализ и администриране на вписаните в книгата обстоятелства. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

 • При отправяне на искане за издаване на фактура за ползваните услуги на Ваше име или на името на ЮЛ, което представлявате;
 • При подаване на сигнал, жалба или друга комуникация към нас.
 1. Ние може да обработваме данни (голяма част от които не се квалифицират като лични данни), изготвени и генерирани от нас в процеса на предоставяне на услугите:
 • данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес, местоположение;
 • данни по резервацията;
 • Информация относно посещения на Сайта и използването на Сайта, включително операции и история за използване на Сайта;
 • Видеозапис при посещение Ресторант Мома
 1. При извършване на резервация чрез платформата www.dineout.bg;

Когато използвате услугите на платформата www.dineout.bg ние получаваме от „Дайнаут“ ООД (източник на информацията) следните данни за резервация: Име, Фамилия, телефон, и-мейл, данни за резервацията.

„Дайнаут“ ООД са самостоятелен администратор на лични данни, който отговоря за изпълнението на задълженията си по Регламента. Вашите отношения с „Дайнаут“ ООД се уреждат отделно и ние не сме част от тях.

IV. За какви цели използваме Вашите лични данни?

Основната дейност на  Триколоре е оперирането на Ресторант МОМА, находящ се в гр. София, ул.“Солунска“ №28 и предоставяне на услуги чрез него. Ние обработваме Вашите лични данни, за да може да Ви предоставим качествени услуги и приятно изживяване в Ресторант МОМА. Сайтът ни от своя страна, подпомага предоставянето на тези услуги и ни дава възможност да достигнем до повече хора.

Извършването на предварителна резервация в Ресторант МОМА не е задължително условие, за да се насладите на атмосферата и ястията, но Ви гарантира, че в желания от Вас ден и час ще имате маса, подготвена за Вас. Добре дошли сте да посетите Ресторанта и без резервация, в които случаи няма да е необходимо събирането или обработванета на каквато и да е информация за Вас, вкл. и лични данни.

V. Правно основание за обработване на Вашите лични данни:

 • за сключване или изпълнение на договори с нас (изразяващи се в предоставяне от нас и ползване от вас на нашите услуги) или във връзка с подготовка за сключване на договори с нас;
 • за изпълнение на нашите законови задължения във връзка с Вашата поръчка – като например: задължения във връзка с осъществяваната от нас дейност; обработване и администриране на Ваши жалби, сигнали, оплаквания и похвали; комуникация с компетентни органи във връзка с подаден от вас сигнал или жалба; данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи; изпълнение на финансови задължения и др.;
 • за защита на наши легитимни интереси:
  • при използване формата за контакт и телефона за контакт: улесняване на достъпа до нашите услуги и повишаване качеството на обслужване;
  • при обработване и администриране на Ваши жалби, сигнали, оплаквания – повишаване качеството на обслужване;
  • При видеозапис: гарантиране опазване на имуществото и сигурността на нас и нашите клиенти и посетители.
 • Вашето изрично съгласие – при вписване на данните Ви в Книгата за похвали и оплаквания;

VI. Колко време съхраняваме Вашите данни?

Съхраняваме личните Ви данни за срок до 2 месеца след датата на резервираното посещение.

В случай, на лични данни обработвани с цел администриране на сигнал, жалба, оплакване или друга проверка личните данни ще се обработват за срок 3 месеца след датата на окончателно приключване на процедурата (вкл. с влязъл в сила акт, ако има такъв).

Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – издаване на фактури, дебитни, кредитни известия, се съхраняват за срока предвиден за съхранение на тези документи в приложимото законодателство.

Данни от видеозаписи от охранителни камери – до ХХХ дни от създаването на записа.

Личните данни може да се съхраняват и за по-дълъг срок от посочения по-горе в случай на възникнал правен спор до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно/арбитражно решение.

Личните данни, вписани в книгата за похвали и оплаквания се съхраняват до края на месец януари на година следваща календарната година, в която са вписани или до оттегляне на даденото съгласие  (ако настъпи по-рано).

VII. Къде съхръняваме Вашите данни?

Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство („ЕИП“), като понастоящем те се съхраняват само на територията на Република България.

На база на наличната информация към датата на това уведомление, ние (като Администратор на лични данни) не предаваме Ваши лични данни извън Европейския съюз.

Всяка промяна в информацията по-горе ще бъде отразявана чрез промяна на настоящата Пoлитика за поверителност.

VIII. Категории трети лица, които може да получат достъп и да обработват личните Ви данни

Вашите лични данни, които се предоставят на трети лица, се използват единствено за предоставяне на описаните в тази Политика услуги.

 • Лица, които по възлагане на администратора на данни поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни, както и такива предоставящи услуги по съхранение на данни на външен сървър (т.н. облачни услуги);
 • Наши партньори/доставчици на услуги/консултанти, които ни помагат да предоставяме качествени услуги към вас и да оперираме законосъобразно дейността на Ресторант МОМА, като например: доставчици на IT услуги, маркетинг специалисти/агенции, доставчици на счетоводни услуги, адвокати, специалисти по въпросите за защита на личните данни, консултанти, нотариуси и др.;
 • Органи, институции и лица, на които сме задължени да предоставяме личните Ви данни по силата на действащото законодателство;
 • Банки и финансови институции, обслужващи плащанията, извършени от Вас;
 • Интернет платформи, специализирани в резервация за ресторанти, като например www.dineout.bg (оперирана от „Дайнаут“ ООД).

Моля, имайте предвид, че някои от тези компании имат независимо право или задължение да обработват Вашите лични данни.

IX. Вашите Права във връзка с обработването на личните Ви данни

1.Общи права

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, Вие имате следните права:

 • да поискате от нас копие от Вашите лични данни и право на достъп по всяко време до личните си данни, както и предоставяне на информация защо ги обработваме;
 • да поискате да коригираме без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • при наличие на определени предпоставки, да поискате от нас личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна (право на преносимост);
 • да поискате да изтрием личните Ви данни без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това;
 • да поискате от нас да ограничим обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до нас, когато обработването се основава на дадено съгласие;
 • да възразите срещу обработването на личните Ви данни, в случаите, когато обработването е основано на наш легитимен интерес, като когато възражението Ви е основателно, ние ще преустановим обработването на личните Ви данни;
 1. Имате право на жалба до надзорния орган

Във връзка с обработването на Вашите лични данни от нас, имате право да подадете жалба  до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

 1. Автоматизирано вземане на решения

Ние не изполваме личните Ви данни за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, което да поражда правни последици за Вас или Ви засяга в значителна степен.

 1. Как да упражните Вашите права?

4.1. В случай, че имате каквито и да е въпроси или желаете да упражните Вашите права по отношение на обработване на личните Ви данни за някоя от целите или случаите на обработване изброени в настоящата Политика за поверителност, може да се свържете с нас на следните координати:

 • E-mail: moma_restaurant@mail.bg
 • Адрес: София, ул. Солунска 28

4.2. Исканията, отправени до „ Триколоре “ ООД съгласно настоящата политика, трябва да съдържат най-малко следното:

 • име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
 • описание на искането;
 • предпочитана форма за предоставяне на информацията;
 • подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

4.3. Ние отговаряме на всички въпроси, сигнали и жалби на субекти на данни съгласно правилата на действащото законодателство. Моля да имате предвид, че преди да отговорим на Вашата жалба ние сме задължени да идентифицираме лицето подало жалбата, за да се уверим в неговите права да я отправи.

4.4. Ще Ви информираме за нашия отговор и за предприетите мерки без ненужно забавяне, но при всички случаи не по-късно от 30 дни от постъпване на жалбата.

4.5. „Триколоре“ ООД уведомява писмено физическото лице, отправило искането на удовлетворяването му или мотивирано отказва удовлетворяването на искането. Уведомлението се изпраща от „Триколоре“ ООД до физическото лице по посочения за предпочитан начин на предоставяне на информацията, а ако няма такъв по пощата с обратна разписка или лично срещу подпис.

 1. Може ли да откажете предоставянето на лични данни и какви са последиците от това?

Обработването на личните ви данни става на база Ваше доброволно предоставяне на данните. Може да ползването на услугите на Ресторанта и без да предоставяте лични данни, като гопосетите на място. Ако обаче искате да се възползвате от някои от съпътстващите услуги (като например да резервирате маса предварително) или желаете да упражните правото си на жалба, сигнал или оплакване или да ви бъде издадена фактура, в тези случаи ние се нуждаем от личните ви данни, за да идентифицираме страната, която прави съответното искане/заявление и за да може да оговорим на исканията ви.

X. Лог файлове

Както повечето сайтове, Сайтът събира данни в лог файлове. Тази информация съдържа Вашето IP, кой браузер ползвате (като Mozzilla, IE, Chrome и други), операционната система (Linux, Windows, iOS), кога сте посетили нашия уеб сайт, посетените страници. Запазваме си правото да използваме IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона.

XI. Връзка към други сайтове

Понякога Сайтът може да съдържа връзки/ препратки (хиперлинкове) към други сайтове. Ние не оперираме свързаните сайтове и не одобряваме съдържанието, услугите и продуктите на тези сайтове. Ние не носим отговорност за политиката за поверителност или съдържанието на такива сайтове и Ви съветваме да прегледате техните политики за поверителност.

XII. Политика за поверителност по „Бисквитките“ 

За да работи Сайта според заложената от екипа ни функционалност, както и да персонализираме Вашите посещения, понякога запазваме на Вашето устройство малки файлове с данни, наречени „бисквитки“ (cookies). Това е стандартна практика, използвана масово в почти всички сайтове по света. Подробна информация за това какво представляват бисквитките, как и кои бисквитки ние използваме и как може да контролирате или изтривате бисквитките може да намерите в нашата Политика за бисквитки, публикувана на Сайта ни.

Имайте предвид, че блокирането на някои бисквитки може да се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе и до нарушено функциониране на сайта.

XIII. Изменения на Политиката за поверителност

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за поверителност. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за поверителност. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия Сайт.

В случай, че измененията на Политиката за поверителност са съществени ние може да предпочетем да изпратим лично съобщение по и-мейл до всеки един от Вас, с линк към новата/актуализирана политика, за да сме сигурни, че ще се запознаете с промените.